ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ไทยอีเพย์!! ผู้นำในด้านการให้บริการระบบอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร

ซึ่งเราจะแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 รูปแบบบริการหลักๆ ดังนี้

ข่าวสารและโปรโมชั่น

ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

20 ม.ค. 2558

r;">ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์


โดยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อาศัยอำนาจตามมาตรา 12 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 อนุญาตให้ 
 
บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด 

ประกอบธุรกิจบริการ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551

ประเภทบัญชี ค(3) การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย

โดยบริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแล ธุรกิจบริการ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 และบรรดาประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทยและพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาข้างต้น ทั้งนี้ บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด จะต้องประกอบธุรกิจบริการ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้รับอนุญาตภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตและให้มีหนังสือแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเริ่มประกอบธุรกิจดังกล่าว

ข่าวสารและโปรโมชั่นอื่นๆ